Február 24, 2024 - Mátyás, Jázmin névnapja
Kispesti Egyesített Óvodák
Menü
Gyöngykagyló Tagóvodája
1191 Budapest, Zrínyi u.6.
Telefon: (061) 282 9961
E-mail: gyöngykagylo@ovoda.kispest.hu

Tagintézmény-igazgató: Heiner Mónika Csilla

A Kispesti Egyesített Óvodák Gyöngykagyló Tagóvodája lakótelepi környezetben elhelyezkedő kétszintes épület, mely 2019-ben teljes körű felújításon esett át. A hangulatos, világos, esztétikus, fejlesztőjátékokkal jól felszerelt csoportszobák megfelelő színterei a gyermekek játékának, változatos tevékenységeinek. Óvodánkban homogén és vegyes életkorú csoport is van, az emeleten egy tornatér is található.

Büszkeségünk a tágas, parkosított, gondozott óvodaudvar, melyet az óvoda dolgozói a gyerekekkel közösen és a szülők összefogásával folyamatosan szépítenek. Ennek elismeréseként 2008-ban elnyertük a Polgármesteri Hivatal „Zöld óvodáért” díját.

Pedagógiai programunk a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja. Ennek értelmében nevelésünk kereteit a gyermekek természetes megnyilvánulásai, a szabad játék és a mozgás adja. A mozgásfejlesztéshez megfelelő és elegendő mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezünk. A játékból és a mozgásból kiindulva gondoskodunk a változatos élményszerzésről, a sokszínű tevékenységről, kultúraátadásról.
Az elmúlt években fontos szerepet játszik a mindennapi tevékenységek szervezésében az egészséges életmód megalapozása és a környezetvédelem is.

A sokoldalúan képzett, összeszokott, együttműködő nevelőtestületünket a gyermek jogainak tiszteletben tartása és a gyermek érdekeinek mindenek feletti érvényesítése jellemzi. Figyelembe vesszük, hogy a gyermek nevelése a család joga és kötelessége, de fontosnak tartjuk a családokkal való szoros, segítőkész együttműködést.

Alapelvünk
• A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete, szeretete, megbecsülése és a bizalom.
• Egyenlő bánásmód biztosítása minden gyermek számára, melynek folyamán nem alkalmazunk közvetlen vagy közvetett különbségtételt, kizárást, korlátozást vagy kedvezést.
• Számunkra minden hozzánk kerülő gyermek érték. Ennek szellemiségében valósítjuk meg a különbözőségek elfogadtatását és az egyéni differenciált bánásmódot.

Célunk
• A gyermeki szükségletek kielégítése érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésével.
• Harmonikus személyiségfejlesztés, saját érési tempóhoz igazodó testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, az egyéni adottságok, készségek figyelembevételével.
• Biztosítva legyen a gyermekek számára a gyermekként való élés, azaz a folyamatos, önfeledt, szabad játék és a mozgás gazdag feltételrendszere, valamint a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységek végzésének lehetősége, és az ehhez igazodó műveltségtartalmak és emberi értékek közvetítése.
• Közvetett segítségnyújtás ahhoz, hogy a gyermekekben megteremtődjenek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.
• Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásokat a gyermek személyiségéhez igazítsuk.
• A gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet kialakítása.
• A hazájukat elhagyni kényszerülő családokba tartozó gyermekek (migráns) önazonosságának megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése, nyelvi nevelése és társadalmi integrálása.
• A sajátos nevelési igényű gyermek nevelése.
• A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésének segítése (felzárkóztatás).
• Tehetséggondozás – a szülői házzal karöltve.

Hagyományaink /az óvodai ünnepek mellett/:
• Szüreti mulatság táncházzal,
• Gyöngykagyló-nap /családi rendezvény/,
• Egészséghét.

Jeles napok:
• Állatok világnapja,
• Víz világnapja,
• Föld napja /virágpalánta vásár és ültetés/,
• Madarak és fák napja.

Szolgáltatások:
Alapszolgáltatás: logopédia, fejlesztő pedagógia.
Térítéses szolgáltatások szülői igény alapján és az óvoda lehetőségeihez mérten szerveződhetnek.

Az alapító okiratunk értelmében: Óvodánkba a különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe érzékszervi fogyatékos (látássérült, hallássérült), értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, aki a többi gyermekkel együtt integráltan nevelhető, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeket fogadunk.

Nevelőmunkánk tárgyi feltételeinek javítását a Gyöngykagyló Óvoda Alapítvány segíti,
(adószáma: 18264863-1-43; számlaszáma: 11719001-20343961).